3 tips för en mer inkluderande annonsering

I takt med det ökande intresset för kandidaters personliga egenskaper och sociala kompetens har karaktären på platsannonser de senaste decennierna förändrats. Detta på gott och ont. Det finns en risk att fokus hamnar på vissa krav, på bekostnad av andra. Vi har med inspiration från Diskrimineringsombudsmannens artikel “Hundra möjligheter att rekrytera utan att diskriminera” listat tre tips på hur du som arbetsgivare eller rekryterare kan jobba för en mer inkluderande annonsering. 

1. Utforma annonsen på ett inkluderande sätt

En av de viktigaste faktorerna när du skapar en inkluderande platsannons är utformning av text och bild. Vem som porträtteras på annonsbilden har stor betydelse för vilken målgrupp som kommer att attraheras av annonsen. En välformulerad text är också viktigt för att få många målgrupper att känna sig inkluderade. Säkerställ att kraven som kommuniceras i annonstexten stämmer överens med den aktuella kravprofilen. Du bör alltid undvika att skriva krav på ålder, kön, funktion, sexuell läggning eller etnisk tillhörighet. 

2. Annonsera alltid lediga tjänster

Enligt diskrimineringslagen ska alla arbetsgivare verka för att personer oavsett kön, könsidentitet, sexuell läggning, funktionsnedsättning, etnicitet eller religion ges lika möjligheter att söka lediga tjänster. Huvudregeln är att alltid annonsera ut lediga tjänster.

Att rekrytera informellt via nätverkskontakter är mycket vanligt och i många fall en effektiv metod. Enligt Statistiska Centralbyrån (SCB) rekryteras bara 15 % via externa annonser. Det man som arbetsgivare bör tänka på är att erbjuda personer utanför nätverket samma möjlighet att söka lediga tjänster och låta alla kandidater genomgå samma rekryteringsprocess. Då minskar man risken för att låta subjektiva värderingar väga tyngre än rätt kompetens för den aktuella kravprofilen.

3. Välj rätt publiceringskanal

Undersök i vilka kanaler personer med rätt kompetens finns. De flesta i Sverige är idag aktiva i något socialt nätverk, till exempel Facebook, Instagram eller LinkedIn. Det blir allt vanligare att attrahera sökande i dessa kanaler. Att bara publicera annonser på arbetsgivarens egna sidor bidrar inte till en jättestor spridning, då det främst är personer som redan har en relation till arbetsgivaren som exponeras för dessa. En lösning för att nå en bredare massa är att köpa annonsering i sociala medier. Förutom att det är ett kostnadseffektivt annonseringsalternativ har det också fördelen att det går att nå inte bara aktivt jobbsökande, utan även passiva kandidater med rätt kompetens.

Hela artikeln från diskrimineringsombudsmannen med fler tips för en diskrimineringsfri rekrytering hittar du här

Dela i sociala medier

Läs liknande inlägg